Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

CSR - Samfundsansvar

Vores samfundsansvar er forankret i hele forretningsgangen

Hos EWE er det sociale engagement en forankret del af hele virksomhedens historie/kultur og forretningsgang, som integreres i koncernens kodeks for forretningsprincipper (code of conduct). EWE har fokus på at drive koncernen på ansvarlig vis, herunder at det sociale engagement støtter op om virksomhedens mål om bæredygtig udvikling af samfundet og miljøet på kort og lang sigt. EWE har stort fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed ligesom man i sine samarbejdsrelationer med kunder og leverandører er fokuseret på overholdelse af menneskerettigheder, miljøforhold samt bekæmpelse og undgåelse af korruption og bestikkelse.

EWE har som udgangspunkt valgt at fokusere på disse værdier og forretningsprincipper gennem en beskrivelse af en medarbejder code of conduct fremfor gennem individuelt vedtagne politikker. Der er således ikke formelt nedfældede politikker for eksempelvis samfundsansvar, menneskerettigheder, klimapåvirkninger og korruptionsbekæmpelse udover det store fokus, som koncernen har på disse områder gennem sin code of conduct.

Nedbringelse af verdens CO2-udledning er vores mål
For hvert år der går, øges fokus på forureningsmængden globalt set, herunder CO2-udledning. Ikke mindst som følge af målbare problemer med luftforurening (smog) i de største byer i bl.a. Europa og Kina ligesom industrialiseringen i udviklingslandene fordrer ny grøn teknologi for at sikre en bæredygtig vækst globalt set.

Verdenssamfundet står over for massive omlægninger af energisystemet med energieffektivisering i højsædet. EWE bidrager positivt til omlægningen både lokalt såvel som i Europa gennem koncernens udvikling og investering i vindmølleprojekter, solenergi og mere komplekse helhedsløsninger med forskellige teknologier. Det er vigtigt for EWE, at projekterne altid udvikles i samarbejde med lokale myndigheder og lokalbefolkningen, således at der i fællesskab skabes optimale løsninger, der tager udgangspunkt i lovgivning og lokale ønsker.

EWE tilstræber at bidrage til en nedbringelse af den globale CO2-udledning og dermed en bæredygtig udvikling globalt med vedvarende energiprojekter i Europa. Koncernens domicil i Danmark er samtidig en energioptimeret bygning med bl.a. suntracker, solcelleanlæg, husstandsvindmølle, batterianlæg og jordvarme samt regnvandsindvinding.

Et stærkt forhold til vores kunder og medinvestorer
For EWE er dialog med kunder og medinvestorer af central betydning. EWE værdsætter en konstruktiv og åben interessentdialog, da koncernen ønsker at være en transparent og troværdig partner for kunder og medinvestorer. EWE arbejder hver dag på at skabe langvarige og gensidigt attraktive relationer til koncernens kunder baseret på dialog og samarbejde. Det gør man i EWE ved at investere sammen med kunderne og i samarbejde optimere de fælles vindmølle- og solinvesteringer. EWE lytter til de forskellige interessenters forventninger og deltager f.eks. på borgermøder og afholder generalforsamlinger, og der arbejdes hårdt for at opfylde disse forventninger til fulde.

EWE-koncernens medarbejdere er pålagt, som virksomhedens repræsentanter udadtil, at relationer i forhold til medinvestorer, kunder og leverandører m.fl. skal ske under hensyntagen til virksomhedens normer og værdier. Disse forankres i virksomheden og medarbejderne gennem åbenhed og dialog mellem ledelse og medarbejder, og de omfatter bl.a. koncernens principper og syn på menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø og antikorruption, som ligger i tråd med FNs 10 principper herom.

Koncernens relationer til kunder, medinvestorer og leverandører er kendetegnet ved opbygning af langvarige relationer, der bygger på gensidig respekt og parternes forretningsetik og moral. Herved opnås det, at virksomhedens målsætninger indarbejdes gennem dialog og kontraktuelt.

Koncernen arbejder ikke i geografiske områder, hvor FNs principper som ovenfor omtalt traditionelt vil være særligt opmærksomhedskrævende. Virksomheden bakker generelt op omkring FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Holdsamarbejde er nøglen til vores succes
EWE lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på gensidig tillid og respekt, og det er af høj værdi, at alle medarbejdere tilstræber at efterleve virksomhedens værdier.

EWE støtter videreuddannelse af koncernens medarbejdere, og gennem relevante kursusaktiviteter for den enkelte medarbejder tilskyndes dette. EWE ser samtidig positivt på og bakker op om medarbejdernes ønske om motion i fritiden, bl.a. ved at arrangere fælles arrangementer for medarbejderne. EWE er eksempelvis en fast del af DHL-stafetten i Aarhus.

Det er væsentligt for EWE at tiltrække medarbejdere, der har fokus på holdsamarbejde samt stærke individuelle præstationer i en hektisk hverdag med fokus på at skabe langsigtede værdifulde løsninger til gavn for kunderne, medarbejderne og virksomheden. EWE tilstræber det gode holdsamarbejde gennem tiltag såsom Company Days, hvor samtlige medarbejdere samles og knytter bånd på tværs af afdelinger og lande for at sikre integration af datterselskaber og implementering af koncernens værdigrundlag.


Aktiv medspiller i lokalsamfundet
EWE bidrager lokalt bl.a. med støtte til den lokale fodboldklub og mindre sponsorater til f.eks. spejdere, julemærkehjemmet og golfklub. Det er væsentligt for koncernen at være synlig som virksomhed og som privatpersoner i lokalområdet. EWE har glæde af et stærkt lokalt erhvervs- og fritidsliv.