Skip to main content

Управление на активи

Ние сме много опитен Управител на активи на ветроенергийни и ФВ паркове, който се грижи за всички технически, търговски и финансови аспекти.

Управление на активи

Използваме нашия опит и голям мащаб, за да осигурим оптимални резултати от всеки ветроенергиен парк, който експлоатираме

При нас, като ваш Управител на активи, активите ви са в сигурни ръце

Целенасочената и продължаваща работа по оценка и анализ на рамковите договори за услуги, застраховки, ИТ, разходи по поддръжка/охрана и за продажба на електрическа енергия, са все параметри, при които големият портфейл е важен, за да се осигурят по-високи доходи и по-ниски експлоатационни разходи.

Осигуряваме оптимални резултати

Използваме нашия опит и съществен по обем портфейл, за да осигурим оптимални резултати от всеки ветроенергиен парк и ФВ парк, който експлоатираме. И тъй като ние самите сме собственици на активи, знаем колко е важно постоянното внимание към пълната верига на стойността. Ето защо спокойно можете да оставите на нас всичко, свързано с вашите активи.

Свържете се с нас
Sol + Vind

Управление на технически активи

Грижим се ежедневно за всеки ветроенергиен и ФВ парк. Защото не ни е все едно

Ние ежедневно наблюдаваме дистанционно нашия портфейл от ветроенергийни и ФВ паркове. Поради това сме в състояние да реагираме незабавно, ако има отказ, и да подадем информация за изключването на вашата компания за търговия с електрическа енергия. Освен това взаимодействаме с местни партньори, които могат бързо да отидат на съответното място и да отстранят отказа.

Като част от Управлението на технически активи клиентите ни имат достъп до нашия онлайн портал EWEInvestor, който е наша разработка и дава пряк и бърз достъп до информация за активите им.

Порталът улеснява обзора на специфична информация за отделните паркове, като производство, бюджети, възможни промени в парковете и т.н., както и за съответни документи, например доклади от проверки, протоколи от заседания и сметки. Освен това е налице дневник, съдържащ информация за случаи на откази, както и за планово и непланово обслужване, поддръжка, ограничения и т.н., с бележки на отговорния мениджър по техническите активи.

Анализи и отчетност

Ние постоянно подготвяме отчети и анализи за всички ветроенергийни и ФВ паркове, които експлоатираме, и с това даваме на нашите клиенти ценни сведения за експлоатацията на техните активи. Изчисленията на пропуснато производство поради престои дава важна информация с цел подобрения или претенции по гаранции за разполагаемост, застраховки, технологични услуги и т.н.

Започваме и наблюдаваме нормативно изисквани проверки и планово обслужване. Предлагаме повторни посещения на обекти и огледи от наши собствени опитни екипи за проверка.

Обработваме всички технически искания за свързване към обществената енергийна система, например за одобряване на референтни стойности, работа по договори и проверка на съответствието с ЕЕС. Това включва още организация и съгласуване на необходимите операции по превключване.

Поддръжка на ФВ паркове

Икономичната поддръжка на ФВ паркове е от ключово значение и ние правим необходимото тя да се извършва без компромиси с качеството. Имаме опит в експлоатацията на ФВ паркове дистанционно и на място, което ни дава голямо предимство при установяването и оценката на откази.

Стремим се да привлечем местната работна сила, като ел. техници, овчари и др., да наблюдават още по-отблизо парковете – ежедневно.

Стремим се да бъдем първи във включването на енергията от възобновяеми източници в ЕЕС.

Управление на търговски активи

Икономии от мащаба

Нашият съществен по обем портфейл от ветроенергийни и ФВ паркове означава, че ние имаме значителна роля на пазара. Това ни дава нужната тежест при преговори, за да можем да получим най-конкурентни цени от външните доставчици на договори за услуги, застраховки, инспекции и др. Това са просто икономиите от големия мащаб.

Ние постоянно проверяваме работата на доставчиците и се отнасяме с разумна доза скептицизъм към всички доставчици. Изказваме мнение и имаме позиция.

Експлоатацията на ветроенергиен или ФВ парк може да изглежда проста, но под повърхността се крият значителен брой договорености и задължения. Ние правим нужното да бъдете в съответствие с всички тях.

Управление на финансови активи

Счетоводството не е за всеки, но за нас то е централна част от дейността ни

Предлагаме счетоводство и отчетност за нашите клиенти. Това включва плащания на фактури, изготвяне на изравнявания по ДДС, бюджети и прогнози за паричния поток, както и годишни отчети. Ние съгласуваме и поддържаме връзка с банки, данъчни съветници, застрахователни дружества, собственици на земи и др.

Предоставяме консултантски услуги, свързани с проектно финансиране на ветроенергийни и ФВ паркове, като се грижим вашите срокове и условия да бъдат привлекателни.

Освен това предлагаме ръководство на дейността, в т.ч. организация на заседания на съвети и общи събрания.

Одит

Ние осигуряваме качеството на годишните финансови отчети в сътрудничество с външни одитори. Чрез активен диалог между нашите квалифицирани счетоводители и одитори постигаме един гладък и ефективен процес на одит, предвид значителния брой наши годишни финансови отчети, които са на „поточната линия“.

If you are interested in hearing more about Asset Management, please contact us!

Jacob Staflin
Head of Asset Management Jacob Staflin · [email protected]
Henrik Bøker Nielsen
Investor Administration Manager Henrik Bøker Nielsen · [email protected]