Skip to main content

Vindpark Träthult

Vindpark Träthult

Projektinformation

Högsby

Kommun

23

Vindkraftverk

280

Meter totalhöjd

26 500

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark söder om Fagerhult och norr om Grönskåra i Högsby kommun. Området som utreds sammanfaller med delar av det prioriterade området för vindkraft benämnt Träthult, i Högsby kommuns vindbruksplan. Detta betyder att området har bedömts som lämplig för vindkraft i kommunens planarbete.

Området är lokaliserat i ett kuperat skogslandskap mellan Fagerhult och Grönskåra, strax söder om väg 37 och kan nås via befintliga skogsbilvägar. Här utgörs området primärt av skogsmark och används för att bedriva ett aktivt skogsbruk.

Vindpark Träthult utreds för närvarande att omfatta 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 meter. Totalhöjden är höjden som nås då vindkraftverkets ena rotorblad pekar rakt upp.

Microsoftteams Image (1)

Projektstatus 

Inför att Eurowind Energy inledde arbetet med att utreda vindpark Träthult gjordes en så kallad hinderremiss till Försvarsmakten som då inte motsatte sig en vindpark i området.

I början av hösten 2023 har Eurowind Energy på nytt samrått med Försvarsmakten som nu uppger att föreslagen åtgärd skulle medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sveriges militära försvar är under tillväxt och utveckling och nya beslutade inriktningar får påverkan för möjligheterna att utreda vindpark Träthult vidare.

I det här skedet kommer Eurowind Energy fortsatt utreda vilka alternativ som står till buds men kommer inte att gå vidare med en tillståndsansökan enligt den tidplan som tänkt. 

Om samrådsprocessen 

I mars 2023 inleddes samrådsprocessen med ett första avgränsningssamråd med Länsstyrelsen Kalmar och Kronoberg, Högsby kommun och grannkommuner.

Nu fortsätter samrådet och här finns samrådsunderlag som beskriver projektet samt fotomontage och animationer som tagits fram i syfte att visa på hur vindparken kan upplevas visuellt från specifika platser i närområdet.   

För att en vindkraftsetablering ska vara möjlig krävs tillstånd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808), och inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd med myndigheter, föreningar, organisationer, allmänhet samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av vindpark Träthult. En samrådsutställning hölls i Fagerhults församlingshem onsdagen 27 september där Eurowind Energy bland annat presenterade projektets förutsättningar, geografiska placering samt fotomontage. På utställningen fanns möjlighet att ställa frågor, delge information och komma med synpunkter.

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Träthult

Fotomontage Träthult interaktiv karta  

Fotomontage Träthult bilaga

Som komplement till ovan fotomontage har följande animationer tagits fram av oberoende konsult för att illustrera ett exempel på landskapsbilden dag och natt när vindkraftverken är i drift.

Animationer

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft  

Vindpark Träthult Samrådsposters

Så här går processen till

Utredningar

Samråd

Ansökan och MBK

Prövning

Detaljprojektering

Upphandling

Byggnation

Drift

1

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

2

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

3

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

4

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

5

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

6

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

7

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

8

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

×

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

×

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

×

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

×

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

×

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

×

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

×

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

×

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

Kontaktperson på Eurowind Energy

Tove Hagström
Projektledare Tove Hagström · [email protected]