Skip to main content

Vindpark Träthult

Vindpark Träthult

Projektinformation

Högsby

Kommun

23

Vindkraftverk

280

Meter totalhöjd

26 500

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark söder om Fagerhult och norr om Grönskåra i Högsby kommun. Området som utreds sammanfaller med delar av det prioriterade området för vindkraft benämnt Träthult, i Högsby kommuns vindbruksplan. Detta betyder att området har bedömts som lämplig för vindkraft i kommunens planarbete.

Området är lokaliserat i ett kuperat skogslandskap mellan Fagerhult och Grönskåra, strax söder om väg 37 och kan nås via befintliga skogsbilvägar. Här utgörs området primärt av skogsmark och används för att bedriva ett aktivt skogsbruk.

Vindpark Träthult utreds för närvarande att omfatta 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 meter. Totalhöjden är höjden som nås då vindkraftverkets ena rotorblad pekar rakt upp.

Microsoftteams Image (1)

Projektstatus 

Inför att Eurowind Energy inledde arbetet med att utreda vindpark Träthult gjordes en så kallad hinderremiss till Försvarsmakten som då inte motsatte sig en vindpark i området.

I början av hösten 2023 har Eurowind Energy på nytt samrått med Försvarsmakten som nu uppger att föreslagen åtgärd skulle medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sveriges militära försvar är under tillväxt och utveckling och nya beslutade inriktningar får påverkan för möjligheterna att utreda vindpark Träthult vidare.

I det här skedet kommer Eurowind Energy fortsatt utreda vilka alternativ som står till buds men kommer inte att gå vidare med en tillståndsansökan enligt den tidplan som tänkt. 

Om samrådsprocessen 

I mars 2023 inleddes samrådsprocessen med ett första avgränsningssamråd med Länsstyrelsen Kalmar och Kronoberg, Högsby kommun och grannkommuner.

Nu fortsätter samrådet och här finns samrådsunderlag som beskriver projektet samt fotomontage och animationer som tagits fram i syfte att visa på hur vindparken kan upplevas visuellt från specifika platser i närområdet.   

För att en vindkraftsetablering ska vara möjlig krävs tillstånd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808), och inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd med myndigheter, föreningar, organisationer, allmänhet samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av vindpark Träthult. En samrådsutställning hölls i Fagerhults församlingshem onsdagen 27 september där Eurowind Energy bland annat presenterade projektets förutsättningar, geografiska placering samt fotomontage. På utställningen fanns möjlighet att ställa frågor, delge information och komma med synpunkter.

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Träthult

Fotomontage Träthult interaktiv karta  

Fotomontage Träthult bilaga

Som komplement till ovan fotomontage har följande animationer tagits fram av oberoende konsult för att illustrera ett exempel på landskapsbilden dag och natt när vindkraftverken är i drift.

Animationer

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft  

Vindpark Träthult Samrådsposters

Så här går processen till

Så här går processen till

Kontaktperson på Eurowind Energy

Camilla Tisell Fredriksson
Projektledare Camilla Tisell Fredriksson · [email protected]