Skip to main content

Vindpark Karlsmåla

Vindpark Karlsmåla

Projektinformation

Oskarshamn

Kommun

23

Vindkraftverk

280

Meter totalhöjd

25 000

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark vid namn Karlsmåla i Oskarshamns kommun. Området som utreds är beläget 2,5 km nordost om Bockara, strax norr om väg 37. Det utgörs primärt av skogsmark och används för att bedriva ett aktivt skogsbruk, och kan nås via befintliga skogsbilvägar. Enligt kommunens gällande vindbruksplan finns inga motstående intressen för detta område.

Vindpark Karlsmåla utreds för att omfatta 23 verk med en totalhöjd på 280 meter. Totalhöjden är den höjd som nås när ett av vindkraftverkets rotorblad pekar rakt upp.

Under 2023 genomförs inventeringar, utredningar och samråd för att vidare bedöma om området lämpar sig för vindkraft och i så fall kunna gå vidare med en tillståndsansökan till länsstyrelsen. 

Här hittar du en översiktlig karta på området som utreds för vindkraftverk.

Karta Hemsida Karlsmåla Utredningsområde Och Föreslagna Tillfartsvägar 230920 (1)

Projektstatus

Inför att Eurowind Energy inledde arbetet med att utreda vindpark Karlsmåla gjordes en så kallad hinderremiss till Försvarsmakten, som till följd av hög arbetsbelastning inte besvarade denna.

I samrådsfasen under hösten 2023 har Eurowind Energy skickat en ny hinderremiss till Försvarsmakten, som nu uppger att föreslagen åtgärd skulle medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sveriges militära försvar är under tillväxt och utveckling och nya beslutade inriktningar påverkar möjligheterna att utreda vindpark Karlsmåla vidare.

Eurowind Energy kommer fortsatt att utreda vilka alternativ som står till buds, men inte att gå vidare med en tillståndsansökan enligt den tidplan som var tänkt. 

Om samrådsprocessen

För att en vindkraftsetablering ska vara möjlig krävs tillstånd enligt 6. Kap miljöbalken (1998:808), och inför ansökan om tillstånd genomförs samråd i flera steg med myndigheter, föreningar, organisationer, allmänhet samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av vindpark Karlsmåla.

Samrådsprocessen inleddes i maj med ett första avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Kalmar, Oskarshamns kommun, Högsby kommun och Hultsfreds kommun.

Allmänt samråd hölls i ett första skede under oktober-november 2023 och fortsätter med ytterligare samrådsmöten under mars och april 2024. De yttranden som kommer in sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

 

Vindpark Karlsmåla samrådsposters

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Karlsmåla 

Karlsmåla fotomontage 

Översiktskarta på fotopunkter för vindpark Karlsmåla 

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft

Öffentliche Anhörung Windpark Karlsmåla

Så här går processen till

Utredningar

Samråd

Ansökan och MBK

Prövning

Detaljprojektering

Upphandling

Byggnation

Drift

1

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

2

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

3

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

4

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

5

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

6

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

7

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

8

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

×

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

×

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

×

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

×

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

×

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

×

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

×

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

×

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

Kontaktperson på Eurowind Energy

Christina Svensson
Projektledare Christina Svensson · [email protected]