Skip to main content

Vindpark Karlsmåla

Vindpark Karlsmåla

Projektinformation

Oskarshamn

Kommun

23

Vindkraftverk

280

Meter totalhöjd

25 000

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark vid namn Karlsmåla i Oskarshamns kommun. Området som utreds är beläget 2,5 km nordost om Bockara, strax norr om väg 37. Det utgörs primärt av skogsmark och används för att bedriva ett aktivt skogsbruk, och kan nås via befintliga skogsbilvägar. Enligt kommunens gällande vindbruksplan finns inga motstående intressen för detta område.

Vindpark Karlsmåla utreds för att omfatta 23 verk med en totalhöjd på 280 meter. Totalhöjden är den höjd som nås när ett av vindkraftverkets rotorblad pekar rakt upp.

Under 2023 genomförs inventeringar, utredningar och samråd för att vidare bedöma om området lämpar sig för vindkraft och i så fall kunna gå vidare med en tillståndsansökan till länsstyrelsen. 

Här hittar du en översiktlig karta på området som utreds för vindkraftverk.

Karta Hemsida Karlsmåla Utredningsområde Och Föreslagna Tillfartsvägar 230920 (1)

Om samrådsprocessen

För att en vindkraftsetablering ska vara möjlig krävs tillstånd enligt 6. Kap miljöbalken (1998:808), och inför ansökan om tillstånd genomförs samråd i flera steg med myndigheter, föreningar, organisationer, allmänhet samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av vindpark Karlsmåla.

Samrådsprocessen inleddes i maj med ett första avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Kalmar, Oskarshamns kommun, Högsby kommun och Hultsfreds kommun.

Allmänt samråd hölls under oktober-november 2023 och de yttranden som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

 

Vindpark Karlsmåla samrådsposters

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Karlsmåla 

Karlsmåla fotomontaget. 

Översiktskarta på fotopunkter för vindpark Karlsmåla 

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft

 

Så här går processen till

Så här går processen till

Kontaktperson på Eurowind Energy

Christina Svensson
Projektledare Christina Svensson · [email protected]