Skip to main content

Vindpark Liasjön

Vindpark Liasjön

Projektinformation

Osby

Kommun

15

Vindkraftverk

270

Meter totalhöjd

16 100

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy AB utreder möjligheten att bygga och driva en vindpark omfattande maximalt 15 vindkraftverk vid kommunens utpekade vindbruksområde Liasjön, cirka 7 km norr om Osby, Osby kommun, Skåne län

 

Område som utreds för placeringar av vindkraftverk, exempel på placering av vindkraftverk, preliminära tillfartsvägar och alternativ för elanslutning till överliggande nät.

Om samrådsprocessen 

Här finns samrådsunderlag samt fotomontage som tagits fram i syfte att visa på hur vindparken kan upplevas visuellt från specifika platser i närområdet.  

Samråd hölls under mars-april 2023 och de yttranden som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Nu arbetar Sweco med att sammanställa de yttranden som inkommit i samråd med enskilt berörda, allmänhet, myndigheter och andra organisationer.  De synpunkter och frågor som fåtts under samrådet är ett viktigt underlag för projektets fortsatta utformning. I nästa steg kommer vi att arbeta vidare med en miljökonsekvensbeskrivning och en tillståndsansökan.

Alla inkomna yttranden och våra bemötanden sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas en tillståndsansökan när den är färdigställd. Efter att ansökan är kungjord kommer den att publiceras här.

Vi uppdaterar kontinuerligt frågor och svar för att bemöta de vanligt förekommande yttranden som gäller vindkraft generellt.

Fotomontage Liasjön interaktiv karta 

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Liasjön

Bilaga 1 Fotomontage Liasjön pdf 

Se hela projektområdet här

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft 

EWE Processlinie Statisk SE

Så här går processen till

Kontaktperson på Eurowind Energy

Tove Hagström
Projektledare Tove Hagström · [email protected]