Skip to main content

Vindpark Liasjön

Vindpark Liasjön

Vindkraftsetablering - tidig dialog

Just nu undersöker vi möjligheten att bygga vindkraft i ett område mellan Liasjön och Gråshultasjö, Osby kommun. Innan förstudien kan börja stödjer vi fastighetsägaren i att hålla ett tidigt samråd i enlighet med FSC-standardens riktlinjer. Syftet är att den som har synpunkter eller information om utredningsområdet skall ha möjlighet att delge oss detta före förstudie och projektering påbörjas.

Kartan i skala 1:30 000 visar de fastigheter (i blått) inom området som utreds för vindkraft. 

Snipimage (3)

Om FSC

FSC, Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Markägare som är certifierade hos FSC® (Forest Stewardship Council) ska i enlighet med FSC-standard för skogsbruk presentera  förfrågningar om vindkraftsetablering offentligt samt ge möjlighet till tidigt samråd.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

I ett nästa steg kommer vi att ansöka om ett miljötillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna uppföra och driva en vindkraftspark. Förberedning och prövning av ansökan är en lång process där vi gör en rad inventeringar och utredningar av bland annat fågelliv, naturvärden och kulturvärden för att se hur vi kan uppföra en modern park med största möjliga hänsyn tagen till värdefulla miljöer.

En annan mycket viktig faktor är naturligtvis att vindparken ska samexistera med närboende. Vi utformar alltid vindparken med respekt för närboende och som en del i arbetet utförs bl.a. sikt- och ljudanalyser.

I tillståndsprocessen ges ytterligare tillfälle att delta i lagstadgade samråd där vi kallar till ett fysiskt möte och vid detta tillfälle finns mer underlag att delge.

Synpunkter och frågor

Eurowind Energy AB undersöker möjligheten att utreda möjligheten för vindkraft tillsammans med Lund stift prästlönetillgångar och Hushållningssällskapet Skåne, i området Liasjön på bland annat fastigheterna Osby Karhult 1:46,  Osby Bohult 1:34 samt Osby Jonstorp 1:4. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Kontaktperson på Eurowind Energy AB tha@eurowindenergy.com

Tove Hagström
Projektledare Tove Hagström

Postadress:
Eurowind Energy AB

Nellickevägen 20

412 63 Göteborg

Publicerat 2022-05-13