Skip to main content
14.11.2023

Eurowind Energy käynnistää biodiversiteettiä parantavan hankkeen Suomessa

Eurowind Energy käynnistää biodiversiteettiä parantavan hankkeen Suomessa - Eurowind Energy initiates a biodiversity-positive wind project in Finland

English version below.

Eurowind Energy Oy käynnistää pilottihankkeen luonnon biodiversiteettiarvojen lisäämiseksi Pohjois-Savoon, Lapinlahdelle suunnitteilla olevassa tuulivoimahankkeessa. Tielampi-hanke koostuu alustavien suunnitelmien mukaan 17 tuulivoimalasta, joiden arvioidaan olevan käytössä vuonna 2027.

Pilottihankkeen aikana tehtävien ennallistamistointen ja elinympäristön suojelun positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tulevat olemaan suuremmat kuin kehitteillä olevan tuulivoimapuistohankkeen tulevat haitalliset vaikutukset alueen luontoon. Monimuotoisuutta turvaavat ja parantavat toimenpiteet toteutetaan kompensaatioalueella, joka sijaitsee samalla metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, kuin tuulivoimahankealue. Kompensaation lisäksi uuden metsän istuttamisella varmistetaan, että hanke ei aiheuta metsäkatoa. Kompensaatioalueella lisätään alueen monimuotoisuusarvoja, kuten tuotetaan lisää lahopuuta metsään, ja turvataan alueen luonnontilaisuuden säilymistä. Kaiken kaikkiaan luonnon monimuotoisuuden lisäys tulee olemaan suurempi suhteessa luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen tuulipuistoalueella, missä kompensaation lisäksi monimuotoisuuden vähenemistä pyritään välttämään ja minimoimaan muilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Yhteistyö

Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä Eurowind Energy Oy:n ja Dasos Habitat Foundation kanssa. Dasos Habitat Foundation hallinnoi elinympäristön suojeluun valittua aluetta. Hanke on yksi ensimmäisistä tuulivoimahankkeista, joihin sovelletaan uudistettua luonnonsuojelulakia. Uudistetussa luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, jolla varmistetaan mitattavissa oleva positiivinen nettovaikutus luonnon monimuotoisuuteen paikallisesti. Yhdessä Dasos Habitat Foundationin kanssa kehitetty pilottihanke noudattaa luonnonsuojelulain säännöksiä ekologista kompensaatiota koskien. Luonnon monimuotoisuuden arvojen seurannasta ja laskennasta vastaa kolmas osapuoli, Green Carbon Finland Oy.

"Olemme ylpeitä siitä, että olemme yksi ensimmäisistä suomalaisista tuulivoimarakentajista, joka on sisällyttänyt vapaaehtoisen ekologisen kompensaation luonnon monimuotoisuutta tukeviin toimenpiteisiimme. Luonnon monimuotoisuus on meille Eurowind Energyllä tärkeä aihe, ja tämän pilottihankkeen avulla pääsemme hiomaan lähestymistapaamme luonnon monimuotoisuusvaikutusten lieventämiseen tulevaisuudessa", toteaa Tuuli Vapaavuori-Vartiainen, Suomen maajohtaja, Eurowind Energy Oy.

"Dasos Habitat Foundation on iloinen voidessaan kehittää luontopositiivisen uusiutuvan energian konseptia yhdessä johtavan tuulivoiman kehittäjän Eurowind Energyn kanssa. Vihreä siirtymä on loistava tilaisuus parantaa myös luonnon tilaa. Energiajärjestelmien pienentäessä hiilidioksidipäästöjään me edistämme samaa kehitystä uusilla avauksilla", kommentoi Tapani Pahkasalo, Dasos Capitalin osakas.

Tietolaatikko:

Biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän monimuotoisuutta maapallolla.

Biodiversiteetin kompensaatiolla tarkoitetaan mitattavissa olevien lisäysten luomista biologisen monimuotoisuuden arvoihin, jotka korvaavat täysin biologisen monimuotoisuuden vähenemisen, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun välttämis- ja minimointitoimenpiteet on toteutettu.

Biodiversiteetin kompensaation on oltava pysyvää, vertailukelpoista (biologisen monimuotoisuuden menetysten ja lisäysten on oltava keskenään samanlaisia) ja lisäistä (biologisen monimuotoisuuden arvon luominen johtuu ennallistamis- ja suojelutoimenpiteistä).

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Tuuli Vapaavuori-Vartiainen, Suomen maajohtaja, Eurowind Energy Oy, [email protected]

Tapani Pahkasalo, Partner, Dasos Capital, [email protected]

Lisa Susanne Hassler, Hankekehitys, Eurowind Energy, [email protected]

Malene Petersen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Eurowind Energy, [email protected]

Tai puh. +4530101117

 

Eurowind Energy initiates a biodiversity-positive wind project in Finland

Eurowind Energy Oy initiates a pilot project designed to deliver a positive impact on biodiversity for the Tielampi wind farm in Lapinlahti, Northern Savonia. The Tielampi wind farm, which is expected to be operational in the year 2027, is planned to consist of 17 wind turbines at the maximum.

The pilot project will create biodiversity gains through restoration and habitat protection in an amount that exceeds the measured biodiversity loss at the wind farm area. The restoration and protection measures will take place on a compensation site in the same habitat area. In addition, reforestation ensures that the project will not become a source of deforestation. The compensation site will become a protected forest where we will implement additional measures to enhance biodiversity, such as creating deadwood. In total, the biodiversity gains will be larger than the biodiversity loss on the wind farm site, which is kept as small as possible through avoidance and minimisation measures.

A cooperation

The pilot project is a result of the cooperation between Eurowind Energy Oy and Dasos Habitat Foundation who own the site selected for habitat protection. It will be one of the first projects to make use of the new amendments to the Nature Conservation Act, regulating voluntary ecological compensation to ensure a measurable net-positive impact on biodiversity locally. Together with Dasos Habitat Foundation, the developed pilot project follows the rules and regulations of the Nature Conservation Act. The monitoring and calculation of the biodiversity values are performed by a third party, Green Carbon Finland Oy.

“We are proud to be one of the first Finnish wind developers to integrate voluntary ecological compensation into our biodiversity initiatives. Biodiversity is an important topic to us at Eurowind Energy and we will use this pilot to refine our approach to mitigating biodiversity impacts in the future,” said Tuuli Vapaavuori-Vartiainen, Country Manager Finland, Eurowind Energy Oy.

 “Dasos Habitat Fund is pleased to partner with a leading wind developer Eurowind Energy to develop the concept of nature-positive renewable energy. The green transition is a great opportunity to improve the state of nature while energy systems de-carbonize, and we are driving this development with new initiatives”, said Tapani Pahkasalo, Partner at Dasos Habitat Foundation.  

Fact box:

Biodiversity refers to the variety of life on earth.

Biodiversity compensation (or offsetting) refers to the creation of measurable increases in biodiversity values which fully compensate for the residual biodiversity loss that remains after avoidance and minimisation measures have been taken.

Biodiversity compensation must be lasting, comparable (biodiversity losses and gains must be similar) and additional (the creation of biodiversity value is caused by the restoration and conservation measures).

For more information, please contact:

Tuuli Vapaavuori-Vartiainen, Country Manager, Eurowind Energy Oy, [email protected]

Tapani Pahkasalo, Partner Dasos Habitat Foundation, [email protected]

Lisa Susanne Hassler, Project Development Finland, Eurowind Energy, [email protected]

Malene Petersen, Marketing and Communications Manager, Eurowind Energy, [email protected]

or phone: +4530101117

IMG 1865