Skip to main content

Vindpark Knöstad

Vindpark Knöstad

Snart driftsätter vi vindpark Knöstad!

Vindpark Knöstad är belägen på Säffle kommuns högsta punkt Valneklinten strax norr om E18. Nu bygger vi parken med senaste teknologin som kommer bestå av åtta SG170-6.2 MW verk med en tornhöjd på 115 m och 85 meter långa rotorblad – vilket är de hittills största i Sverige där Knöstad är först ut. Parken kommer att driftsättas sommaren 2022. Vindparkens årliga elproduktionen kommer att uppgå till ca 130 GWh vilket motsvarar årlig förbrukning av hushållsel för drygt 26 000 villor.

DJI 0540 (3)

Information under byggskedet

Snart är vindparken i drift och då kommer området kunna nyttjas av allmänheten som vanligt. Till dess kommer det finnas begränsad framkomlighet i området då det förekommer långa fordonstransporter samt tunga lyft. 

Tidplan 2022

  • Februari - Leverans av turbinblad till Uddevalla hamn
  • Mars - Maj: Byggnation av vindkraftverk
  • Maj - Juli: Driftsättning
  • September - Invigning av vindparken

Karta över projektområdet

”Knöstad är den första vindparken som Eurowind bygger och driftsätter i Sverige. Det är en milstolpe för oss i det svenska teamet och ger en försmak av vår framtida utveckling.”
Klas Lomberg Klas Lomberg, Projektledare

Mars 2022

I slutet av februari anlände äntligen vindkraftverkens vingar till Uddevalla hamn. Här förvarades de temporärt innan de transporterades med specialdesignat fordon till Knöstad site. För att untvika trafiken i så stor utsträckning som möjligt transporterades de 85 meter långa vingarna mestadels nattetid. 

Vindkraftverk nr 8 är nu färdigbyggd och verk nr 7 står näst på tur. Hela parken planeras vara färdigbyggd i maj/juni.

Nyligen var hela Eurowinds svenska team på plats i Knöstad för att följa arbetet med uppförandet av vindkraftverken. Även Värmlands Folkblad passade då på att rapportera om vindparken. Reportaget finns att läsa i Värmlands Folkblad här.

 

DJI 0376

Oktober 2021

I mitten av oktober anordnade vi på Eurowind ett studiebesök för markägare i projektet. Medans Siemens gick igenom sina rigorösa säkerhetsrutiner bjöds det på lunch innan vi tillsammans åkte upp till projektområdet för att titta på vägar, kranytor och vindkraftverken som börjat resas. Trots prognoser om regn bjöd denna hösteftermiddag på klarblå himmel. Vi vill passa på att tacka Sjöskafferiet på Billeruds GK för leverans av en utsökt lunch samt Wikmans buss för en bekväm transport genom projektområdet.

Tornen till samtliga vindkraftverk har nu börjat resas. Tornen består av fem sektionsdelar vardera och kommer ha en höjd på 115 m. Turbinbladen börjar levereras i slutet av november och kommer sedan levereras i omgångar fram till mitten av januari. Driftsättningen av vindparken är något försenad jämfört med den initiala tidplanen och den huvudsakliga anledningen är logistiska förseningar för Siemens i spåren av coronapandemin.

Säffle tidningen publicerade i oktober en artikel om vindparken som finns att läsa här.
Knöstad2

Augusti 2021

Nu är anläggningsarbetet för vindparken i stort slutfört. Vägar och uppställningsytor är klara och ett sista fint slitlager läggs nu över de hårdgjorda ytorna. Samtliga fundament är gjutna och förankrade i berget. En del återställningsarbete kommer ske de närmaste veckorna och resterande återställningsarbete såsom t.ex. återställning av infarten vid E18 sker till våren efter det att vindparken är driftsatt.

Delar av vindkraftverken har levererats till parkområdet och samtliga delar förväntas vara levererade till mitten av oktober. Delarna transporteras först med fartyg till Uddevalla hamn varefter de förflyttas med lastbil till parkområdet. Flertalet leveranser kommer att ske nattetid för att undvika trafik. Siemens anställda är på plats sedan mitten av augusti och förbereder arbetet inför resning av verken. Detta arbete förväntas pågå fram till mars/april 2022 då samtliga verk ska vara driftsatta och inkörda. Det första verket planeras vara driftsatt vid månadsskiftet oktober/november 2021.

Knöstad4

April 2021

Det är fortsatt hög aktivitet i projektområdet och anläggningsarbetet fortskrider enligt tidplan. I stora delar av parken är grunden för vägar samt kran- och uppställningsytor klar. Bärlager kommer att läggas på allteftersom dessa ytor blir färdigställda. Gjutning av fundament planeras inledas under maj månad. Samtliga fundament kommer vara bergsförankrade fundament vilket innebär att de förankras i berget. Den armerade betongdelen som utgör fundamentsdelen blir således mindre jämfört med t.ex. ett gravitationsfundament.

Anläggningsarbetet förväntas i stort vara klart till sommaren.

Knöstad5

Februari 2021

Det är fortsatt full aktivitet i projektområdet och anläggningsarbetet fortskrider enligt tidplan. Avtäckning har skett inom stor del av projektområdet. Detta innebär att allt organiskt material har skrapats bort till berg i dagen vilket är nödvändigt för anläggandet av ny väg samt kran- och uppställningsyta. En hel del sprängning har utförts den senaste månaden och kommer så fortsatt ske den närmsta tiden.

Projektets mest utmanande del är anläggandet av ny väg nordost om Långtjärn vars syfte är att binda samman verk nr 8 med resterande del av parken. Här lutar det brant och krävs en hel del sprängning för utjämning av höjdnivåerna. Anläggningsarbete har även inletts för verk nr 1 och 2.

Avverkning för placering av verk nr 6 och 8 samt respektive kran- och uppställningsyta pågår i skrivande stund. Avverkning längs med Bjurtjärnsvägen planeras också genomföras i samband med detta.

Knöstad6

Januari 2021

Äntligen har spaden satts i marken i Knöstad och det är full aktivitet i projektområdet. Avverkning inleddes strax innan jul och de allra flesta ytor har nu avverkats. Vad som kvarstår är avverkning längs med Bjurtjärnsvägen samt för verk nr 6 och 8. Vad gäller dessa verkspositioner kan fortfarande mindre justeringar ske (upp till 50 m). Arbetsbodar har uppförts vid infarten till projektområdet.

Utöver avverkning har även sprängning initierats framförallt vid korsningen mellan verk nr 5 och 7. I större delen av projektområdet är det nära till berg och sprängning kommer därför vara nödvändig för utjämnande av marken inför anläggandet av väg samt kran- och uppställningsytor.

Knöstad7

Projektledare

Klas Lomberg
Sverigechef Klas Lomberg · klo@eurowindenergy.com