Skip to main content

Vindpark Ärsjö

Vindpark Ärsjö

Projektinformation

Varberg

Kommun

15

Vindkraftverk

270

Meter totalhöjd

16 100

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark i Varbergs kommun. Området är utpekat och benämnt Ärsjöområdet i kommunens  vindkraftsutredning, vilket betyder att området har bedömts som lämpligt för vindkraft i kommunens planarbete. Vindpark Ärsjö utreds för närvarande att omfatta 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 270 meter. Totalhöjden är höjden som nås då vindkraftverkets ena rotorblad pekar rakt upp.

Området är lokaliserat i ett kuperat skogslandskap på en höjdrygg nära kusten vilket leder till mycket goda vindförhållanden och ett effektiv utnyttjande av vindkraftverken. Utredningsområdet präglas i huvudsak av skogsbruk och i anslutning till utredningsområdet finns både väg 41 och järnväg mellan Borås och Varberg samt svenska kraftnäts stamledning.

 

Samrådsunderlag Vindpark Ärsjö 23 08 24 (1)

Projektstatus 

Inför att Eurowind Energy inledde arbetet med att utreda vindpark Ärsjö gjordes en så kallad hinderremiss till Försvarsmakten som då inte motsatte sig en vindpark i området.

I början av hösten 2023 har Eurowind Energy på nytt samrått med Försvarsmakten som nu uppger att föreslagen åtgärd skulle medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sveriges militära försvar är under tillväxt och utveckling och nya beslutade inriktningar får påverkan för möjligheterna att utreda vindpark Ärsjö vidare.

I det här skedet kommer Eurowind Energy fortsatt utreda vilka alternativ som står till buds men kommer inte att gå vidare med en tillståndsansökan enligt den tidplan som tänkt. 

Om samrådsprocessen 

Samråd hölls under september-oktober 2023 och de yttranden som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Här finns samrådsunderlag som beskriver projektet och fotomontage som tagits fram i syfte att visa på hur vindparken kan upplevas visuellt från specifika platser i närområdet. Här hittar ni postarna som fanns på samrådsutställningen.   

 

Fotomontage Ärsjö interaktiv karta  

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Ärsjö 

Fotomontage Ärsjö bilaga

Se hela projektområdet här 

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft  

Vindpark Ärsjö Samrådsposters

Källa Ny teknik sant och osant om vindkraft pdf 

Så här går processen till

Så här går processen till

Kontaktperson på Eurowind Energy

Tove Hagström
Projektledare Tove Hagström · [email protected]