Skip to main content

Vindpark Ärsjö

Vindpark Ärsjö

Projektinformation

Varberg

Kommun

15

Vindkraftverk

270

Meter totalhöjd

16 100

Eluppvärmda villor som förses med grön el

Projektbeskrivning

Eurowind Energy utreder möjligheten att etablera en vindpark i Varbergs kommun. Området är utpekat och benämnt Ärsjöområdet i kommunens  vindkraftsutredning, vilket betyder att området har bedömts som lämpligt för vindkraft i kommunens planarbete. Vindpark Ärsjö utreds för närvarande att omfatta 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 270 meter. Totalhöjden är höjden som nås då vindkraftverkets ena rotorblad pekar rakt upp.

Området är lokaliserat i ett kuperat skogslandskap på en höjdrygg nära kusten vilket leder till mycket goda vindförhållanden och ett effektiv utnyttjande av vindkraftverken. Utredningsområdet präglas i huvudsak av skogsbruk och i anslutning till utredningsområdet finns både väg 41 och järnväg mellan Borås och Varberg samt svenska kraftnäts stamledning.

 

Samrådsunderlag Vindpark Ärsjö 23 08 24 (1)

Projektstatus 

Inför att Eurowind Energy inledde arbetet med att utreda vindpark Ärsjö gjordes en så kallad hinderremiss till Försvarsmakten som då inte motsatte sig en vindpark i området.

I början av hösten 2023 har Eurowind Energy på nytt samrått med Försvarsmakten som nu uppger att föreslagen åtgärd skulle medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sveriges militära försvar är under tillväxt och utveckling och nya beslutade inriktningar får påverkan för möjligheterna att utreda vindpark Ärsjö vidare.

I det här skedet kommer Eurowind Energy fortsatt utreda vilka alternativ som står till buds men kommer inte att gå vidare med en tillståndsansökan enligt den tidplan som tänkt. 

Om samrådsprocessen 

Samråd hölls under september-oktober 2023 och de yttranden som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Här finns samrådsunderlag som beskriver projektet och fotomontage som tagits fram i syfte att visa på hur vindparken kan upplevas visuellt från specifika platser i närområdet. Här hittar ni postarna som fanns på samrådsutställningen.   

 

Fotomontage Ärsjö interaktiv karta  

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd Vindpark Ärsjö 

Fotomontage Ärsjö bilaga

Se hela projektområdet här 

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft  

Vindpark Ärsjö Samrådsposters

Källa Ny teknik sant och osant om vindkraft pdf 

Så här går processen till

Utredningar

Samråd

Ansökan och MBK

Prövning

Detaljprojektering

Upphandling

Byggnation

Drift

1

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

2

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

3

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

4

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

5

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

6

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

7

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

8

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

×

Lokaliseringen och omfattningen av en vindpark bestäms med stor omsorg. Arbetet inleds med en rad utredningar och inventeringar av djurliv, natur- och kulturvärden, samt infrastruktur i luft så väl som på land för att undersöka förutsättningarna för vindkraft i området. Ofta utgår arbetet från kommunens utredningar vad gäller områden, som i en vindbruksplan, utpekats som särskilt lämpliga. Särskild hänsyn i parkens utformning tas även till närboende och vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog. De tidiga utredningarna tar 1-4 år och kompletterande utredningar görs sedan under hela projektets livstid

×

En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av avgränsningssamråd med myndigheter, närboende och andra som kan bli särskilt berörda av vindparken. Här finns möjlighet att ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet utgör viktigt underlag för den fortsatta projektutvecklingen och sammanställs i en samrådsredogörelse som en del av tillståndsansökan.

×

När alla samråd har genomförts och samtliga inventeringar är klara ansöker vi om miljötillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för vindkraftsanläggningen med tillhörande vägar och elektrisk utrustning. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redogörs för rådande miljöförhållanden samt vindparkens effekter på människors hälsa och miljö. När myndigheten anser ansökan komplett kungörs ärendet och det finns möjlighet att lämna synpunkter. En förutsättning för att vindparken kan ges tillstånd är att kommunen tillstyrker etableringen. Beroende på kompletteringskrav kan denna del av processen ta mellan 1,5 och 3 år. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år.

×

Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas. Tiden för prövningen är svårt att förutse och kan ta mellan 2 och 5 år

×

Vid ett lagakraftvunnet tillstånd inleds arbetet med att detaljprojektera och slutgiltigt fastställa exakta verksplaceringar, uppställningsytor, vägar och elanslutning enligt miljötillståndet. Den här delen av processen brukar ta cirka 1 år.

×

Inför byggnation upphandlas vindkraftverken och anläggningsarbetet. Eurowind Energy har som ambition att upphandla lokal arbetskraft där det är möjligt. Vi samarbetar gärna med det lokala näringslivskontoret och använder de verktyg som finns till hands för att skapa kontaktytor mellan lokala entreprenörer och projektteamet.

×

Beroende på omfattning tar det 1 till 3 år att bygga en vindpark. Innan byggstart avsetts en finansiell säkerhet hos banken som avser att täcka de framtida nedmonteringskostnaderna av vindparken. Byggnationen omfattar avverkningar, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, samt gjutning av fundament. Slutligen transporteras vindkraftverken från närmsta hamn till vindparksområdet där de monteras, testas och slutligen sätts i drift

×

Idag producerar ett modernt vindkraftverk förnybar energi under 80–90 % av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år samtidigt som den har en teknisk livslängd på minst 30 år. Vindkraftverken underhålls året om och servas vid behov. Eurowind Energy ansvarar för driften och säkerheten under hela anläggningens livslängden. När vindkraftverken har tjänat ut nedmonteras de, platsen återställs och det mesta av materialet återvinns.

Kontaktperson på Eurowind Energy

Tove Hagström
Projektledare Tove Hagström · [email protected]