Skip to main content
10.06.2020

Strong profiles heading Norlys Energy Trading

Norlys a.m.b.a. and Eurowind Energy announced a few weeks ago the establishment of a new joint company Norlys Energy Trading. The ambition is to create a European power center for renewable energy and commercial energy trading. Now the first positions in the top management are filled.

English version below.

 

To właśnie doświadczone siły od samego początku będą wyznaczać kierunek rozwoju Norlys Energy Trading. Anders Bauditz zdecydował się objąć stanowisko CEO, podkreślając tym samym ambicje nowej spółki. 43-letni Anders Bauditz ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży energetycznej, gdzie przez ostatnie dwa lata był odpowiedzialny za biuro Centrica Energy Trading w Aalborgu. Posiada szereg umiejętności, które są niezbędne do realizacji wizji Norlys Energy Trading.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że Anders dołączył do nas jako CEO. Jego silny profesjonalizm i doświadczenie są dokładnie tym, czego potrzeba, aby wypełnić zadanie stworzenia centrum handlu energią o wymiarze europejskim w Aalborgu - mówi Niels Duedahl, dyrektor generalny Norlys i prezes zarządu Norlys Energy Trading.

Oprócz Andersa Bauditza, do zarządu nowej spółki dołączy także 47-letni Bjørn Skovhus, który jako CCO będzie bezpośrednio odpowiedzialny za utworzenie centrum i platformy handlowej. Bjørn Skovhus przechodzi ze stanowiska dyrektora ds. handlu krótkoterminowego i transgranicznego w Centrica Energy Trading. Obaj menedżerowie obejmą swoje stanowiska po wygaśnięciu ich zobowiązań wobec obecnego pracodawcy.

Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy i wiceprezes zarządu Norlys Energy Trading, jest bardzo zadowolony, że zarówno Anders Bauditz, jak i Bjørn Skovhus dołączają do nowej firmy:

- Znam Andersa po wielu latach współpracy w branży. To niesamowite, że stał się częścią naszego zespołu i uważam go za optymalny wybór do kierowania Norlys Energy Trading. Ponadto do zespołu dołączył Bjørn, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w handlu energią. Jest to bardzo silny zespół zarządzający, stwierdza Jens Rasmussen.

Ambicją Norlys Energy Trading jest stworzenie firmy, która będzie zakotwiczona lokalnie, obejmując swoim zasięgiem cały kraj i będzie znaczącym europejskim graczem w zakresie energii odnawialnej i komercyjnego handlu energią. Firma będzie również zajmować się handlem energią i zarządzaniem ryzykiem dla komercyjnych firm energetycznych Norlys i Eurowind Energy.

Po uzyskaniu zgody odpowiednich władz, Norlys Energy Trading będzie współwłasnością Norlys, największej duńskiej zintegrowanej grupy energetycznej i telekomunikacyjnej z prawie 800 000 klientów energii elektrycznej i gazu, a także Eurowind Energy, europejskiego gracza z pierwszej dziesiątki w produkcji energii odnawialnej.

 

 

 

It is experienced forces that from the start will set the direction of Norlys Energy Trading. Anders Bauditz has chosen to take up the position as CEO, and thus underline the ambitions of the new company. 43-year-old Anders Bauditz has more than 10 years of experience in the energy industry, where he has been responsible for Centrica Energy Trading’s office in Aalborg for the past two years. He has a number of skills that are essential to fulfill the visions of Norlys Energy Trading.

- We are incredibly happy to have Anders on board as CEO. His strong professionalism and experience are exactly what it takes to fulfill the task of creating an energy trading center with a European dimension in Aalborg, states Niels Duedahl, CEO of Norlys and Chairman of the Board of Norlys Energy Trading.

Besides Anders Bauditz the 47-year-old Bjørn Skovhus will also join the management of the new company, where he, as CCO, has the direct responsibility for establishing the trading center and platform. Bjørn Skovhus joins from a position as Director Short term & Cross-Border Trading at Centrica Energy Trading. Both managers take up their position when their obligations towards their current employer expire.

Jens Rasmussen, CEO of Eurowind Energy and Vice Chairman of the Board of Norlys Energy Trading, is very pleased that both Anders Bauditz and Bjørn Skovhus join the new company:

- I know Anders after many years of cooperation in the industry. It is amazing that he has become part of our team and I consider him the optimal choice to lead Norlys Energy Trading. In addition, we have Bjørn, who has more than 20 years of experience in energy trading, joining the team. It is a very strong management team, states Jens Rasmussen.

The ambition for Norlys Energy Trading is to establish a company that is locally anchored, nationally covering and a significant European player within renewable energy and commercial energy trading. The company will also handle energy trading and risk management for the commercial energy businesses at Norlys and Eurowind Energy.

After obtaining the approval of the relevant authorities, Norlys Energy Trading will be jointly owned by Norlys, Denmark's largest integrated energy and telecommunications group with almost 800,000 electricity and gas customers, as well as by Eurowind Energy, a European top 10 player in renewable energy production.

Back
A1e698dc 7931 4C55 Ae8d Ff07ca968ec3