Skip to main content

Informacje dotyczące danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych w Eurowind Energy

Eurowind Energy A/S lub spółki zależne (zwane dalej łącznie "Eurowind Energy") zarejestrowały dane osobowe użytkowników, którzy są

 

  • inwestorem w spółce zarządzanej w całości lub częściowo przez Eurowind Energy.
  • stroną umowy podpisanej z Eurowind Energy i/lub nabytej przez Eurowind Energy.
  • złożył sprzeciw lub oświadczenie dotyczące projektu, który obejmuje i/lub został przejęty przez Eurowind Energy.
  • odbiorca naszego newslettera.
  • osoba poszukująca pracy/aplikant.
  • pracownik Eurowind Energy.
  • członkiem zarządu Eurowind Energy lub spółki zarządzanej przez Eurowind Energy.

Aby zapewnić przejrzystość w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez nas danych, opracowaliśmy naszą politykę ochrony danych, aby opisać cel przetwarzania danych osobowych i prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez Eurowind Energy, ich celu i podstawy prawnej, okresu przechowywania oraz miejsca przekazywania danych, kliknij ten link.

Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach i o tym, co możesz zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę.

 

Administrator danych

Eurowind Energy jest administratorem danych przetwarzającym dane osobowe użytkowników. Nasze dane kontaktowe są następujące:

 

Eurowind Energy A/S

Mariagervej 58 B

DK-9500 Hobro

Dania

Numer rejestracyjny firmy: 30006348

Telefon: +45 96 20 70 40

E-mail: [email protected]

 

Prawo do wycofania zgody

Jeśli jesteś odbiorcą naszego newslettera, przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Można to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się wycofać swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność przetwarzania przez nas jego danych osobowych zgodnie z udzieloną zgodą do daty i godziny wycofania. Jeśli użytkownik zdecyduje się wycofać swoją zgodę, stanie się ona skuteczna od momentu jej wycofania.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik jest inwestorem lub stroną umowy, przetwarzamy jego dane osobowe zgodnie z postanowieniami umownymi, a nie na podstawie jego zgody. W związku z tym prawo do wycofania zgody nie ma zastosowania do użytkownika jako inwestora lub kontrahenta, ponieważ nie udzielił on zgody. Powiadomienie o niektórych danych osobowych może być wymogiem zawarcia lub wykonania umowy z Eurowind Energy, a jeśli takie informacje nie zostaną dostarczone, nie będziemy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań.  Może to - w zależności od umowy - prowadzić do jej naruszenia.

 

Prawa użytkownika

Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika podlega jego prawom wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO"). Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz wysłać pisemny wniosek za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, jakie są kategorie danych osobowych itp.

 

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia wszelkich niedokładnych danych na jego temat. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia swoich danych o dodatkowe informacje, jeśli dzięki temu jego dane osobowe będą bardziej kompletne i/lub aktualne.

 

Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach, z zastrzeżeniem obowiązujących praw i zasad przechowywania, zobowiązań umownych i prawnych, użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przed upływem ogólnego okresu przechowywania danych przez Eurowind Energy.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z obowiązującymi politykami, zobowiązaniami umownymi i prawnymi użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości.

 

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, w tym wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, takich jak wysyłanie newsletterów.

 

Prawo do przenoszenia danych

Z zastrzeżeniem obowiązujących polityk, zobowiązań umownych i prawnych, użytkownik ma prawo zażądać od nas dostarczenia mu kopii jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to również przekazywania danych od jednego podmiotu przetwarzającego dane do drugiego.

 

Skarga

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO, może złożyć skargę do nas lub do amerykańskiej komisji ds. skarg w swoim stanie.

 

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce ochrony danych, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony ze względów prawnych, audytowych lub zgodności z przepisami.

 

Zmiany i aktualizacje Polityki ochrony danych

Najnowsza wersja niniejszej polityki będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej. Aktualizacje