Skip to main content
26.11.2021

EURA Energy: New developer and power producer launched

English version below.

 

Bułgarska grupa inwestycyjna Renalfa AD i duński deweloper Eurowind Energy A/S z dumą ogłaszają utworzenie EURA Energy, będącej współwłasnością spółki joint venture skierowanej na bułgarski rynek energii odnawialnej. EURA Energy posiada portfel projektów wiatrowych, słonecznych i PtX (Power-to-X lub produkcja wodoru z energii odnawialnej) o łącznej mocy ponad 1 GW i pracuje nad rozszerzeniem portfela w Bułgarii.

Renalfa AD jest prywatną bułgarską grupą inwestycyjną zajmującą się czystą energią i e-mobilnością. Poprzez swoją spółkę zależną Solarpro, Grupa jest wiodącym europejskim instalatorem, dostawcą usług EPC i O&M w zakresie fotowoltaiki, a także inteligentnych systemów zarządzania energią. Solarpro ma na swoim koncie wiele GW zrealizowanych projektów w zakresie pełnego EPC lub lekkiego EPC w wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Obecne portfolio Solarpro w budowie wynosi ponad 1 GW. Grupa jest obecna w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie i zatrudnia ponad 1000 pracowników w 14 krajach.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc ogłosić nasze partnerstwo z Eurowind na bułgarskim rynku energii. Połączona skala i doświadczenie obu firm w projektach związanych z energią wiatrową, słoneczną, magazynowaniem i PtX pozwoli naszej wspólnej spółce EURA Energy odegrać kluczową rolę w bułgarskiej transformacji energetycznej i zaoferować rynkowi czystą energię i czysty wodór na bardzo konkurencyjnych warunkach", powiedział Konstantin Nenov, CEO Solarpro.

Eurowind Energy A/S opracowuje, buduje, posiada i obsługuje parki energetyczne w 15 krajach europejskich i USA. Duński deweloper zbudował ponad 2,5 GW w Europie i ma już mały działający park solarny w Bułgarii. Firma jest jednym z pierwszych europejskich inwestorów, którzy rozpoczęli pionierskie projekty PtX na skalę użytkową.

Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy, powiedział:

"Postrzegamy Bułgarię jako bardzo interesujący rynek na nadchodzące lata. Podobnie jak w każdym innym kraju europejskim, istnieje potrzeba zwiększenia mocy w połączeniu z ekologiczną transformacją całego systemu energetycznego. Energia słoneczna, wiatrowa i PtX odgrywają rolę w tej transformacji i są najtańszym sposobem na stworzenie nowej generacji mocy: Wierzymy, że połączone możliwości Renalfa i Eurowind mogą wywrzeć realny wpływ na rynek".

"Współpracowaliśmy z Solarpro przy budowie dwóch duńskich parków hybrydowych i doceniliśmy ich profesjonalizm i podejście do naszej współpracy. Wierzymy, że znaleźliśmy odpowiedniego partnera, który pomoże nam zbudować ślad w Bułgarii".

Pierwszym projektem realizowanym przez EURA Energy ma być projekt solarny Tenevo o mocy ponad 200 MWp, zlokalizowany w południowo-wschodniej Bułgarii. Budowa Tenevo Solar Park planowana jest na 1 kwartał 2023 roku.

 

 

 

The Bulgarian investment group Renalfa AD and Danish developer Eurowind Energy A/S are proud to announce the formation of EURA Energy, a co-owned joint venture company aimed at the Bulgarian renewable energy market. EURA Energy holds a development portfolio of wind, solar and PtX (Power-to-X or production of Hydrogen from renewable energy) projects with a combined capacity of more than 1 GW and is working to expand the portfolio in Bulgaria.

Renalfa AD is a privately owned Bulgarian clean energy and e-mobility investment group. Through its subsidiary Solarpro, the Group is a leading European installer, EPC and O&M provider of PV services, as well as smart energy management systems. Solarpro’s track record includes multi-GW of completed projects for full EPC or light EPC in many European and Middle East countries. Current Solarpro portfolio under construction is over 1 GW. The Group is present in Europe, North & South America and MENA and has over 1000 employees in 14 countries.

“We are very happy to announce our partnership with Eurowind on Bulgarian energy market. The combined scale and experience of both companies in wind, solar, storage and PtX projects will allow our joint company EURA Energy to play key role in the Bulgarian energy transition and to offer clean energy and clean hydrogen at very competitive terms to the market.”, said Konstantin Nenov, CEO of Solarpro.

Eurowind Energy A/S develop, construct, own and operate energy parks in 15 European countries and USA. The Danish developer has constructed more than 2.5 GW in Europe and already has a small operating solar park in Bulgaria. The company is among the first European investors to pioneer utility scale PtX projects.

Jens Rasmussen, CEO of Eurowind Energy said:

“We see Bulgaria as a very interesting market for years to come. Like any other European country, there is a need for more power combined with a green transition of the whole energy system. Solar, wind and PtX plays a part in that transition and is the cheapest way to establish new generational capacity: We believe that the combined capabilities of Renalfa and Eurowind can make a real impact in the market.”

“We have worked with Solarpro on the construction of two Danish hybrid parks and we have come to appreciate their professionalism and their attitude to our partnership. We believe we found the right partner to help us build the footprint in Bulgaria.”

The first project to be realized by EURA Energy is expected to be the 200+ MWp solar project Tenevo, located in South-eastern Bulgaria. Tenevo Solar Park is planned for construction in Q1 of 2023.

Back
DJI 0010