Skip to main content
31.03.2023

Eurowind Energy appoints new CFO

English version below.

 

Eurowind Energy powołało Sørena Bæk Justa (46) na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) i członka zarządu. Zastąpi on Uffe Bak-Aagaarda, który chce ustąpić ze stanowiska, aby spędzić więcej czasu z rodziną w ciągu najbliższego roku, dlatego pozostanie w firmie jako doradca wykonawczy.

Søren Bæk Just przechodzi ze stanowiska dyrektora finansowego w KK Wind Solutions. Wcześniej pracował dla dużych duńskich firm, takich jak Grundfos, Danfoss i Vestas. Jego wykształcenie obejmuje tytuł magistra audytu i podatków w Aarhus Business School oraz tytuł licencjata ekonomii w Aarhus Business School i Oregon State University.

Dyrektor generalny Eurowind Energy, Jens Rasmussen, powiedział o nominacji:

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Søren przyjął ofertę stania się częścią Eurowind Energy. Jesteśmy pewni, że dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy Søren przyczyni się do naszego dalszego rozwoju. Søren doskonale pasuje do naszej firmy dzięki swoim kompetencjom zawodowym, znajomości branży i osobowości. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Uffe za wielki wysiłek i wkład przez te wszystkie lata. Cieszymy się, że Uffe pozostaje w firmie, ponieważ pozwala to Sørenowi czerpać z doświadczenia Uffe, które zostało zbudowane przez 14 lat w firmie. W ten sposób będziemy świadkami naturalnej i płynnej sukcesji pokoleniowej na tym kluczowym stanowisku w firmie."

Gert Vinther Jørgensen, prezes zarządu, powiedział:

"Będzie nam brakowało finansowego zarządzania i strategicznego wglądu Uffe. Jest on jednym z architektów dzisiejszego Eurowind Energy, kluczem do jego transformacji ze start-upu w silną firmę zajmującą się energią odnawialną. Po dokładnym procesie selekcji zarząd z przyjemnością wybrał Sørena na kolejnego dyrektora finansowego Eurowind Energy. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu finansowemu i handlowemu oraz dogłębnemu zrozumieniu branży energii odnawialnej, będzie on odgrywał ważną rolę w dalszym rozwoju Eurowind Energy na szybko zmieniającym się rynku energii."

Søren Bæk Just powiedział:

"Dla mnie jest to niesamowita okazja. Eurowind Energy to atrakcyjna firma, która doświadcza ogromnego wzrostu. Śledziłem rozwój Eurowind Energy przez kilka lat i byłem nim zafascynowany. Jednocześnie stało się dla mnie jasne, że w firmie istnieje silna kultura i ustalony system wartości. Z niecierpliwością czekam na dobre wykorzystanie mojej wiedzy i doświadczenia, aby przyczynić się do rozwoju firmy, a także stać się częścią kultury Eurowind Energy".

Søren Bæk Just dołączy do Eurowind Energy 1 czerwca 2023 roku.

 


Aby uzyskać więcej informacji lub przeprowadzić wywiad z kierownictwem wyższego szczebla w Eurowind Energy, prosimy o kontakt z szefem ds. publicznych i relacji z mediami, Joachimem Steenstrupem. E: [email protected], T: +45 51624815

 

 

 

Eurowind Energy has appointed Søren Bæk Just (46) as their new Chief Financial Officer (CFO) and member of the executive board. He will be replacing Uffe Bak-Aagaard who wants to step down in order to spend more time with his family within the next year, which is why he will stay in the company as an Executive Advisor. 

Søren Bæk Just is coming from a position as CFO at KK Wind Solutions. He has previously worked for large Danish companies, such as Grundfos, Danfoss, and Vestas. His educational background is a Master’s degree in Auditing and Taxation from Aarhus Business School and a Bachelor’s degree in Economics from Aarhus Business School  and Oregon State University.

CEO at Eurowind Energy, Jens Rasmussen, said about the appointment:

“We are very pleased that Søren has accepted the offer to become a part of Eurowind Energy. We are certain that Søren will contribute to our continuing growth with his experience and knowledge. Søren is a great fit for our company with his professional competencies, knowledge of the industry, and personality. At the same time, we would like to thank Uffe for a great effort and contribution throughout the years. We are pleased that Uffe stays in the company as it allows Søren to draw on Uffe’s experience which has been built up throughout 14 years in the company. In this way, we will see a natural and smooth generational succession in this key position in the company.”

Gert Vinther Jørgensen, Chairman of the Board, said:

“We will miss Uffe’s financial stewardship and strategic insights. He is one of the architects of today’s Eurowind Energy, key to its transformation from start-up to strong renewable energy company. After a thorough selection process, the board is pleased to have chosen Søren as Eurowind Energy’s next CFO. With his international financial and commercial experience and a deep understanding of the renewable energy industry, he will play an important role as Eurowind Energy continues to develop in a fast-changing energy market.

Søren Bæk Just said:

“To me, this is an incredible opportunity. Eurowind Energy is an attractive company that is experiencing tremendous growth. I have followed Eurowind Energy through several years, and I have been fascinated by the development. At the same time, it has become clear to me that there is a strong culture and a fixed set of values within the company. I look forward to making good use of my knowledge and experience in order to contribute to the growth of the company, as well as becoming a part of the culture at Eurowind Energy.”

Søren Bæk Just will join Eurowind Energy on June 1st 2023.

 

For more information or interviews with senior management at Eurowind Energy please contact Head of Public Affairs and Media Relations, Joachim Steenstrup. E: [email protected], T: +45 51624815

Back
SJUST