Skip to main content
11.11.2022

Eurowind Energy aims for “Power Major”

Great result of the financial year 2021-2022 provides foundation to become a “Power Major”

English version below.

 

Eurowind Energy osiągnął imponujący wynik za lata 2021-2022, ponieważ zysk brutto Grupy wyniósł 127,4 mln EUR, a zysk przed opodatkowaniem wyniósł 115,5 mln EUR, w porównaniu z zyskiem brutto w wysokości 69,7 mln EUR i zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21 mln EUR w latach 2020-2021. Zwrot z kapitału własnego za ten rok osiągnął 26,8%.


Wynik ten opiera się na bardzo wysokim poziomie aktywności na wszystkich rynkach, a wpływ na niego miał również fakt, że lata 2021-2022 były
pierwszym pełnym rokiem obrotowym z działającą spółką stowarzyszoną Norlys Energy Trading. Aktywa operacyjne netto wzrosły o 24 procent z 696 MW w latach 2020-2021 do 852 MW w latach 2021-2022.


Jens Rasmussen, CEO Eurowind Energy Group, skomentował:


"Wynik roku finansowego pozwala nam jeszcze bardziej przyspieszyć realizację naszej strategii. Będziemy inwestować każde
euro w zwiększenie mocy produkcyjnych, generując w ten sposób więcej zielonej i przystępnej cenowo energii dla konsumentów.
Naszą długoterminową strategią jest utrzymanie naszych aktywów wytwórczych w celu uzyskania powtarzalnych przychodów,
znacznie przyspieszyć działalność deweloperską i budowlaną oraz czerpać korzyści z posiadania spółki stowarzyszonej
handlu energią. To daje nam najlepsze podstawy do ciągłego zwiększania poziomu aktywności na wszystkich rynkach i we wszystkich technologiach."


Podczas gdy oczekuje się, że zapotrzebowanie na energię będzie nadal rosło, popyt na paliwa kopalne będzie spadał w nadchodzących pokoleniach.
W rezultacie w branży energetycznej pojawią się nowi "Power Majors", którzy ostatecznie zastąpią "Oil Majors" jako dominująca siła. Działalność "Power Majors" będzie oparta na energii odnawialnej i obejmie pełny łańcuch wartości, od rozwoju projektów green field po handel energią na wielu rynkach. Eurowind Energy ma dobrą pozycję, aby stać się "Power Major".


Gert Vinther Jørgensen, prezes zarządu Eurowind Energy i dyrektor finansowy Grupy Norlys, 50% udziałowca spółki, powiedział:

"Wielkie brawa dla zespołu zarządzającego Eurowind za stworzenie solidnej podstawy do dalszego wzrostu z
znacznym stałym przychodem oraz dobrze zbilansowanym i rosnącym portfelem projektów rozwojowych. To
stawia firmę w korzystnej pozycji do odgrywania jeszcze silniejszej roli na szybko zmieniającym się globalnym rynku energii, w tym poprzez wykorzystanie cennych synergii w całym zielonym łańcuchu dostaw."

Eurowind Energy zdefiniował "Power Major" jako firmę, która posiada co najmniej 20 GW mocy wytwórczej, portfolio deweloperskie o mocy co najmniej 100 GW i roczną aktywność budowlaną na poziomie 4 GW rocznie.

W nadchodzącym roku Eurowind Energy spodziewa się kontynuacji gwałtownego wzrostu poziomu aktywności. Ambicją jest wejście na jeden-dwa nowe rynki każdego roku i znaczący wzrost portfela operacyjnego. Oczekuje się, że zysk przed opodatkowaniem w latach 2022-2023 wyniesie 400-500 mln euro,
w porównaniu do 115 milionów w ostatnim roku obrotowym.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dyrektor ds. korporacyjnych, Joachim Steenstrup: +45 5162 4815

 


Komunikat prasowy jest dostępny tutaj.

Raport roczny jest dostępny tutaj.

 

 

Eurowind Energy delivered an impressive result for 2021-2022, as the Group’s Gross Profit totalled EUR
127.4 million and the profit before tax was EUR 115.5 million, this compared to a Gross Profit of EUR
69.7 million and profit before tax of EUR 21 million in 2020-2021. The Return on Equity for the year
reached 26.8%.


The result is based on a very high activity level in all markets and was also impacted by 2021-2022 being
the first full financial year with the affiliate Norlys Energy Trading in operation. The net operational
assets grew 24 percent from 696 MW in 2020-2021 to 852 MW in 2021-2022.


Jens Rasmussen, CEO of Eurowind Energy Group, commented:


“The result of the financial year allows us to accelerate our strategy even further. We will invest every
Euro we earn in more capacity, thereby generating more green and affordable power to the consumers.
Our long term strategy is to hold on to our generating assets in order to earn reoccurring revenue,
significantly accelerate development and construction activity and benefit from having a energy trading
affiliate. That gives us the best outset to continuously increase the activity level across all markets and
technologies.”


While demand for power is expected to continue to grow, demand for fossil fuels will decrease in the
coming generations. As a result, the energy industry will see new “Power Majors” emerge and
eventually replace the “Oil Majors,” as the dominant force. The “Power Majors” business will be based
on renewable energy and cover a full value chain from green field project development to energy
trading in several markets. Eurowind Energy is well positioned to become a “Power Major”.


Gert Vinther Jørgensen, Chairman of the Board of Eurowind Energy, and Group CFO of 50% shareholder
Norlys Group, said:

“A big applause to the Eurowind management team for creating a solid base for continued growth with
substantial recurring revenue and a well-balanced and growing project development portfolio. This
places the company in an advantageous position to play an even stronger role in a rapidly changing
global energy market, including by leveraging valuable synergies across the green value chain.”

Eurowind Energy has defined a “Power Major” as a company that has a minimum of 20 GW of
generational capacity, a development portfolio of at least 100 GW and annual construction activity of 4
GW.

In the coming year, Eurowind Energy expects the continuation of steep growth in activity level. The
ambition is still to enter one-two new markets every year and to see a significant growth in the
operating portfolio. The profit before tax in 2022-2022 is expected to reach EUR 400-500 million,
compared to 115 million in the latest financial year.


For questions, please contact: Head of Corporate Affairs, Joachim Steenstrup: +45 5162 4815

 

The press release is available here.

The annual report is available here.

JBN EUROWIND 4 00052