Skip to main content
23.12.2019

Eurowind Energy A/S acquires SE Blue Renewables

Eurowind Energy A/S acquires SE Blue Renewables per 31 December 2019.

English version below.

 

Eurowind Energy A/S przejmuje SE Blue Renewables do 31 grudnia 2019 r.

SE Blue Renewables została założona w 2013 roku, kiedy PFA i SE (obecnie część Norlys) kupiły duński biznes lądowej energetyki wiatrowej DONG Energy.

SE Blue Renewables posiada obecnie 222 działające turbiny wiatrowe o łącznej mocy 184 MW, a także projekt budowy parku wiatrowego Overgaard w gminie Randers. Projekt składa się z 26 nowych turbin wiatrowych (z czego 12 istniejących turbin wiatrowych zostanie zdemontowanych). Ponadto firma prowadzi szereg projektów rozwojowych. Działające turbiny wiatrowe firmy będą stanowić część obecnego portfela zarządzania Eurowind Energy, który obecnie wynosi około 1 100 MW parków wiatrowych i słonecznych.

Firma Eurowind Energy A/S jest bardzo zadowolona z przejęcia: "W związku z naszą fuzją z Eniig Renewables na początku roku i późniejszym połączeniem Eniig z SE, pojawiła się możliwość przejęcia SE Blue Renewables. Dzięki przejęciu możemy skorzystać z synergii, jakie krótkoterminowa i długoterminowa fuzja umożliwi zarówno przejętej firmie, jak i Eurowind Energy A/S, w tym optymalizację procesu budowy parku wiatrowego Overgaard i stworzenie synergii z istniejącym portfelem", mówi Jens Rasmussen, CEO Eurowind Energy A/S.

Gert Vinther Jørgensen, dyrektor finansowy Norlys, jest bardzo zadowolony z finalizacji transakcji: "Postrzegamy połączenie działań w tym obszarze jako wielką siłę i okazję do czerpania dalszych synergii i korzyści skali. Jednocześnie jesteśmy bardzo zadowoleni z procesu przeprowadzonego wspólnie z PFA i Eurowind Energy A/S i dochodzimy do wniosku, że dzięki umowie wzmacniamy ogólne portfolio i rentowność Eurowind Energy, co ostatecznie jest korzystne dla akcjonariuszy Norlys".

Wraz z nabyciem portfela SE Blue Renewables, portfolio Grupy Eurowind zwiększyło się do około 600 MW w eksploatacji i 400 MW w budowie lub w trakcie realizacji. Główną ambicją długoterminowej strategii Grupy jest rozszerzenie własności MW, a tym samym zbudowanie grupy energetycznej produkującej energię z odnawialnych źródeł energii. Grupa Eurowind jest zatem ważnym krokiem na drodze do stania się wiodącym europejskim deweloperem i operatorem projektów energii odnawialnej. W związku z tym Eurowind Energy A/S ma nadzieję powitać w Grupie nowych, wykwalifikowanych pracowników z SE Blue Renewables.

 

 

 

 

Eurowind Energy A/S acquires SE Blue Renewables per December 31, 2019.

SE Blue Renewables was established in 2013 when PFA and SE (today a part of Norlys) bought DONG Energy's Danish onshore wind business.

SE Blue Renewables currently has 222 wind turbines in operation with a total capacity of 184 MW as well as the construction project Wind park Overgaard in Randers Municipality. The project consists of 26 new wind turbines (of which 12 existing wind turbines will be dismantled). In addition, the company has a number of development projects. The company's wind turbines in operation will form part of Eurowind Energy's current management portfolio, which currently amounts to approx. 1,100 MW wind and solar parks.

At Eurowind Energy A/S there is great satisfaction with the acquisition: “In connection with our merger with Eniig Renewables at the beginning of the year and Eniig's subsequent merger with SE, the opportunity arose to acquire SE Blue Renewables. With the acquisition, we can benefit from the synergies that a short-term and long-term merger will enable for both the acquired company and Eurowind Energy A/S, including optimizing the construction process for Wind park Overgaard and creating synergies with the existing portfolio”, says Jens Rasmussen, CEO of Eurowind Energy A/S.

Gert Vinther Jørgensen, who is CFO at Norlys, is very pleased that the transaction is finalized: “We see the pooling of activities in the area as a great strength and an opportunity to reap further synergies and economies of scale. At the same time, we have been very pleased with the process together with PFA and Eurowind Energy A/S, and we conclude that with the agreement we strengthen the overall portfolio and profitability of Eurowind Energy, which is ultimately to the benefit of Norlys' shareholders”.

With the acquisition of the SE Blue Renewables portfolio, the Eurowind Group's own owned portfolio is increased to approximately 600 MW in operation and 400 MW under construction or up and coming. The primary ambition of the Group's long-term strategy is to expand the ownership of MW and thus to build an energy group with production of energy from renewable energy sources. The Eurowind Group is thus a major step on the road to becoming a leading European developer and operator of renewable energy projects. In this connection, Eurowind Energy A/S looks forward to welcoming new, skilled employees from SE Blue Renewables to the Group.

Back
D6c9869f 6F25 44Bc B482 A9c589179a19