Skip to main content
08.01.2021

AURA invests in the largest onshore wind park

AURA Energi has reached an agreement with Eurowind Energy A/S to acquire 50% of K/S Thorup-Sletten, which is the predominant part of Denmark’s largest land-based wind park. The park is located between the two Danish municipalities; Vesthimmerland and Jammerbugt.

English version below.

 

Park wiatrowy K/S Thorup-Sletten powstał z myślą o stworzeniu Danii z jeszcze większą ilością energii odnawialnej dzięki turbinom wiatrowym i ogniwom słonecznym. Park wiatrowy jest projektem repoweringowym. 22 starsze turbiny wiatrowe zostały zastąpione 18 nowymi turbinami wiatrowymi Siemens o mocy 4,3 MW i łącznej mocy 77,4 MW. Z tego 13 turbin wiatrowych jest częścią K/S Thorup-Sletten, podczas gdy 5 pozostałych turbin wiatrowych jest własnością lokalnych mieszkańców w pobliżu parku. Szacuje się, że K/S Thorup-Sletten będzie produkować 189 000 MW rocznie, zapewniając 47 275 gospodarstwom domowym ekologiczną energię elektryczną. Umowa zakupu opiewa na trzycyfrową kwotę.

"W AURA chcemy przyczynić się do ekologicznej transformacji duńskiego systemu sieci energetycznych, m.in. poprzez produkcję większej ilości energii odnawialnej. Łącząc tę umowę dotyczącą K/S Thorup-Sletten z naszymi innymi działaniami w zakresie energii odnawialnej, jesteśmy w stanie zrobić ogromny krok w kierunku realizacji naszych strategicznych ambicji i jest to coś, z czego jesteśmy naprawdę podekscytowani" - mówi Carsten Höegh Christiansen, CEO w AURA.

Eurowind Energy A/S jest jedną z wiodących firm zajmujących się rozwojem i obsługą projektów energii odnawialnej. Projekt budowy parku wiatrowego Thorup-Sletten jest realizowany od 2010 roku: "Jesteśmy bardzo dumni z zawarcia umowy z AURA - jedną z największych firm energetycznych w Danii. Współpraca taka jak ta daje nam możliwość stworzenia strategicznej, silnej współpracy z silną duńską firmą energetyczną, która - podobnie jak my - ma wielkie ambicje dotyczące Danii, która jest jeszcze bardziej napędzana energią odnawialną. Dzięki współwłasności wierzymy, że możemy stworzyć silne synergie, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa energetycznego przyszłości" - wyjaśnia Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy A/S.

Park wiatrowy został podłączony do krajowej sieci energetycznej w lutym 2020 r., a jego oficjalna inauguracja miała miejsce we wrześniu 2020 r.

"Umowa z Eurowind Energy A/S zapewnia nam bardzo kompetentnego partnera biznesowego, który jest silnym deweloperem projektów i ma duże doświadczenie w rozwoju i obsłudze turbin wiatrowych. Nie mam wątpliwości, że będzie to miało ogromny wpływ na funkcjonowanie parku i jego ciągły rozwój" - mówi Carsten Höegh Christiansen.

To właśnie spółka zależna, AURA VE, będzie właścicielem K/S Thorup-Sletten. AURA VE jest już właścicielem trzech turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda w Nørhede Hjortmose w zachodniej Jutlandii.

Umowa czeka teraz na zatwierdzenie przez organy ochrony konkurencji, zanim zostanie sfinalizowana.

 

 

The wind park K/S Thorup-Sletten is established with an ambition of creating a Denmark with even more renewable energy through wind turbines and solar cells. The wind park is a repowering project. 22 older wind turbines have been replaced with 18 new 4,3 MW Siemens wind turbines with an overall capacity of 77.4 MW. Hereof 13 wind turbines are a part of K/S Thorup-Sletten, whereas the 5 remaining wind turbines are owned by local citizens close to the park. K/S Thorup-Sletten is estimated to produce 189,000 MW annually providing 47,275 households with green electricity. The purchase agreement is an amount in the triple-digit million range.

“In AURA, we wish to contribute to the green transition of the Danish power grid system, and i.e. through producing more renewable energy. Combining this agreement concerning K/S Thorup-Sletten with our other renewable energy activities, we are able to take a huge step into realizing our strategic ambitions, and this is something that we are truly excited about,” says Carsten Höegh Christiansen, CEO at AURA.

Eurowind Energy A/S is one of the leading companies within developing and operating renewable energy projects. The wind park Thorup-Sletten has been on the drawing board since 2010: ”We are very proud to have established this agreement with AURA – one of the largest energy companies in Denmark. A collaboration like this, provides us with the opportunity to create a strategic strong cooperation with a strong Danish energy company, who – as us – have great ambitions for a Denmark that is even more driven by renewable energy. With this shared ownership we believe that we can create strong synergies that can contribute to the energy society of the future,” Jens Rasmussen, CEO for Eurowind Energy A/S, explains.

The wind park was connected to the national grid in February 2020 and was officially inaugurated in September 2020.

“This agreement with Eurowind Energy A/S provides us with a very competent business partner that is a strong project developer, and has a great deal of expertise with developing and operating wind turbines. I have no doubt that this will have a tremendously effect for operating the park and it’s continuously development,” states Carsten Höegh Christiansen.

It is the subsidiary company, AURA VE, that will have the ownership of K/S Thorup-Sletten. AURA VE already owns three wind turbines with a capacity each of 3,3 MW in Nørhede Hjortmose in Western Jutland.

The agreement now awaits an approval from the competition authorities before it is completed.

Back
D98c0ba1 E8b1 4Ad1 A18b D2ef566ccc81